Shichi-go-san à Hie-Jinja, Tokyo

Shichi-go-san (fête des 3 ans) à Hie-Jinja, Tokyo

Shichi-go-san (fête des 3 ans) à Hie-Jinja, Tokyo

Related posts